25 Neomalthusianen

dit is een persoonlijke samenvatting

Neomalthusianen

Het Neomalthusianisme is een verschijnsel dat zo’n 200 jaar bestaat. Het gaat ervan uit dat de bevolking op aarde niet eindeloos kan blijven groeien.
In de vroege jaren van het systeem werd er vanuit gegaan dat de beste oplossing daarvoor een vrijwillige geboortebeperking was. Als mensen goed geïnformeerd waren, dan gingen ze vanzelf aan geboortebeperking doen.
De latere overtuiging was voornamelijk dat geboortebeperking vanuit de overheid ingezet moest worden, desnoods met dwang. Denk bijvoorbeeld aan gedwongen sterilisaties en ook aan de één-kind-problematiek in China. Hierin speelt een rol dat de rijke minderheid hun verworven bezittingen graag beschermd wilde zien.

Paul Ehrlich die in 1968 in zijn boek ‘The population bomb’ constateerde dat bevolkingsgroei niet de enige factor was in de aantasting van het milieu. Hij introduceerde de bekende formule dat milieu-impact afhangt van de omvang van de bevolking, van het inkomen per hoofd van de bevolking, de welvaart en van de gebruikte technologieën. De bevolking was dus wel een factor die het milieu beïnvloedt, maar niet de enige.

In de beweging wordt o.a. het standpunt geuit dat in een modern economisch systeem een hoge vruchtbaarheid welkom is, omdat dat zorgt voor een overaanbod van goedkope arbeid. Dit idee past in (neo)liberale visies.
De ontgroei-beweging heeft zelden een echt standpunt ingenomen ten aanzien van bevolkingsgroei. Ze is het geheel oneens met gedwongen vormen van geboortebeperking. Ze is het wel eens met het hebben van aandacht voor bevolkingsgroei en het eventueel beperken van vruchtbaarheid op basis van vrijwilligheid. Voorwaarde voor de vrijwillige geboortebeperking is dat vrouwen een hoge mate van vrijheid verworven hebben.